Blog

Królowo Rodzin módl się za nami

Królowo Rodzin módl się za nami

Wzorem dla rodzin, nie tylko połączonych węzłem sakramentalnym, zawsze będzie Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef. […] Święta Rodzina z Nazaretu stanowi doskonały przykład dla wszystkich rodzin, borykających się z problemami codzienności. Maryja, jako Królowa rodzin, pozwala przezwyciężać trudności, jakie niesie współczesna cywilizacja przeciwna życiu.

CZYTAJ!

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążyli więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 1-7).

ROZWAŻ!

Św. Jana Pawła II nazywano papieżem rodziny, ponieważ szczególną troską otaczał małżeństwo i rodzinę. W swym nauczaniu podkreślał jej prawo do decydowania o prokreacji, co umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Za to też był najmocniej atakowany, aż do zamachu na jego życie. W tym właśnie dniu – 13 maja 1981 roku – miał powołać Papieską Radę ds. Rodziny. Na obiedzie spotkał się z wielkim obrońcą życia, Jerómem Lejeunem (1926-1994).

Siły ciemności nie zdołały jednak przerwać jego starań o obronę rodzin. Już w roku 1983 ogłosił Kartę Praw Rodziny, a rok 1994 ustanowił Rokiem Rodziny. Jej poświęcił też ważną encyklikę Euangelium Vitae ogłoszoną 25 marca 1995 roku, włączając jednocześnie do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo rodzin, módl się za nami”.

Wzorem dla rodzin, nie tylko połączonych węzłem sakramentalnym, zawsze będzie Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef. Późne średniowiecze mówi nawet o „trójcy ziemskiej”, będącej odzwierciedleniem wewnętrznej więzi Trójcy Najświętszej. Święta Rodzina z Nazaretu stanowi doskonały przykład dla wszystkich rodzin, borykających się z problemami codzienności. Maryja, jako Królowa rodzin, pozwala przezwyciężać trudności, jakie niesie współczesna cywilizacja przeciwna życiu.

Może najlepszą ewangeliczną ilustracją tytułu „Królowej rodzin” będzie scena wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11). Jezus jest tam obecny ze względu na swą Matkę; pojawia się wraz z Nią w momencie narodzin nowej rodziny. Dokona tam pierwszego ze swych znaków mesjańskich, aby uchronić nowożeńców przed kompromitacją w oczach zaproszonych gości. Czyni to wszystko nie tyle na prośbę swej Matki, ale po to, aby dokonany znak stał się zaczątkiem nowej wspólnoty wiary.

Obraz Kany Galilejskiej to obraz Kościoła; w centrum jest Jezus dokonujący znaku, wokół Niego uczniowie – pierwociny i filary Kościoła. Blisko Jezusa i Jego uczniów jest zawsze Maryja, Królowa rodzin. Uczestniczy Ona w zwykłej ludzkiej radości. Wstawia się do Syna za uczestnikami weselnej uczty, ale stawia im też wymagania. Jej prośba brzmi jak królewski rozkaz: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Słowa te świadczą wyraźnie, że domaga się Ona i strzeże ewangelicznego radykalizmu. Wynika stąd jednoznacznie: „Prawdziwe więc i autentyczne nabożeństwo do Matki Pana polega na naśladowaniu. Zęby naśladować, należy znać osobę naśladowaną. Żywą osobę Maryi poznajemy na kartach Ewangelii. Poznajemy Jej postawę i Jej cnotę. Nie wystarczy tu abstrakcyjna mariologia scholastyczna sformułowana w tezy dogmatyczne. Taka mariologia jest do uczenia się, a nie do naśladowania. Formułek dogmatycznych nie można naśladować. Stąd nie ma autentycznej pobożności maryjnej bez pogłębionej mariologii biblijnej”. 

Jej słowa wypowiedziane w Kanie można nazwać „testamentem Maryi”. Są to bowiem ostatnie słowa Matki Bożej, jakie zachowała Ewangelia. W testamencie przekazuje się tylko sprawy najważniejsze. Królowa rodzin wzywa nas do zachowania tego, co mówi Jezus. To, co On powiedział, zawarte jest właśnie w Ewangelii. Ostatnią wolą Matki Jezusa jest to, by Jego wyznawcy żyli Jego słowem.

MÓDL SIĘ !

Królowo rodzin – módl się za nami!

ŻYJ SŁOWEM!

Św. Jan Paweł II otrzymał tymi „Papieża rodzin” w dniu kanonizacji w Rzymie (27 kwietnia 2014 r.). „Wniósł [on] niezaprzeczalny wkład w refleksję Kościoła nad małżeństwem i rodziną, a także nad fundamentalnymi wartościami, które w sposób istotny kształtują te dwie rzeczywistości” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz. Wzywając wstawiennictwa Królowej rodzin i św. Jana Pawła II, módlmy się o zachowanie tych fundamentalnych wartości we współczesnym świecie!

Fragment książki: «Maryja i Kościół O Litanii Loretańskiej w rytmie Lectio Divina» ks. Antoni Tronina
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

POLECAMY