PROCEDURA WYDAWNICZA

Procedura wydawnicza i zasady recenzowania publikacji

Procedura wydawnicza składa się z etapów:

 1. Autor zgłasza i dostarcz do wydawnictwa monografię naukową lub dzieło zbiorowe. Autor, autorzy lub redaktor naukowy składają wniosek osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: naukowe.wsl@loretanki.pl
 2. Nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez komitet redakcyjny. Na tym etapie praca jest kwalifikowana do oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony. Tekst może zostać dodatkowo odesłany do cenzora kościelnego w celu uzyskania imprimatur, jeśli chodzi o publikacje z dziedziny teologii.
 3. Tytuł wprowadzany jest do planu wydawniczego – wstępnie zostaje określony czas wydania i następują kolejne etapy procedury wydawniczej:

• podpisanie umowy wydawniczej,
• rezerwacja numeru ISBN, który jest w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego autora.

4. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzowania publikacji naukowych znajdują się tutaj (dodać link/odnośnik – formularz recenzji). Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

• Wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo.
• Utwór może być recenzowany przez jednego lub kilku niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
• Recenzja zawiera opinię o wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, a autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia lub o odrzuceniu pracy autora. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.
• Na podstawie recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w formularzu recenzji:

– ponieważ nie bierzemy odpowiedzialności za nadsyłane materiały, w żadnym przypadku prosimy nie przysyłać rękopisów lub jedynych oryginałów; dotyczy to również zdjęć, slajdów i materiałów graficznych;
– nie zwracamy i nie archiwizujemy niezamówionych tekstów;
– wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania podjętych decyzji i nieujawniania wewnętrznych recenzji;
– na propozycje odpowiadamy e-mailem bądź telefonicznie, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie i duży napływ ofert, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić terminu udzielenia informacji zwrotnej.

5. Przyjęcie do druku oznacza podpisanie umowy, z którą autor jednoznacznnie zostanie poinformowany o procedurach prawnych związanych z wydaniem utworu. Redakcja ma prawo do dokonywania skrótów i doboru zdjęć i innych materiałów graficznych jednak zawsze z konsultacją z autorem.

6. Proces wydawniczy obejmuje:

• opracowanie redakcyjne (merytorycznie),
• profesjonalny skład i łamanie,
• korektę językową,
• korektę techniczną,
• projekt okładki,
• druk.

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących zakres obowiązków wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy prawne są regulowane zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskimi Prawach Pokrewnych.

ETYKA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

(zgodnie z wytycznymi COPE i Elsevier)

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i nie budzący wątpliwości.

W Wydawnictwie publikujemy publikowane teksty o charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej, również jeśli w całości ukazały się na stronach internetowych. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.

Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest również obiektywizm analiz oraz nie budząca wątpliwości prezentacja problemu badawczego. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

W przypadku publikacji teologicznych Wydawnictwo zastrzega wysłanie książki do cenzora kościelnego.

OBOWIĄZKI KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

Kolegium redakcyjne podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się przede wszystkim naukowym charakterem analiz, zgodnością z profilem tematycznym czasopisma, a także dążeniem do wyeliminowania przypadków plagiatu. Wydawnictwo może skierować proponowany tekst publikacji do recenzji zewnętrznej.

W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji Wydawnictwa Sióstr Loretanek autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o sprawie informowane są instytucja, w której afiliowani są autorzy.

Tekst pozytywnie zaopiniowany kierowany jest do publikacji. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień), autor informowany jest pisemnie o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu. Negatywna ocena tekstu przez dwóch recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym autor informowany jest pisemnie.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

Recenzent informuje Kolegium redakcyjne o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE PRZYPADKÓW PLAGIATU

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

W przypadku podejrzenia o plagiat, Kolegium redakcyjne Wydawnictwa Sióstr Loretanek stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Kolegium redakcyjne Wydawnictwa Sióstr Loretanek informuje pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

Procedura recenzji

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
Tel. 22 673 46 94
NIP: 524-01-03-794

Recenzja książki złożonej do publikacji w Wydawnictwie Sióstr Loretanek

Tytuł:

Recenzent (do wiadomości Redakcji)

Imię, nazwisko, tytuł naukowy:

Instytucja:

Kontakt:

1. Czy treść książki jest poprawna merytorycznie? TAK/NIE

2. Czy tytuł książki odpowiada jego treści? TAK/NIE

3. Czy książka przyczynia się do rozwoju dyscypliny? TAK/NIE

4. Czy dobór literatury (cytowanej, przywoływanej) jest prawidłowy? Czy literatura jest aktualna?

5. Czy książka nadaje się do publikacji w Wydawnictwie Sióstr Loretanek

w obecnej formie

wymaga poprawek i zmian (proszę wskazać jakich; które z nich są najistotniejsze) po dokonaniu wskazanych poprawek należy skierować go do ponownej recenzji

Ocena podsumowująca

Podpis recenzenta

Wyjaśnienia dotyczące: „ghostwriting”, „guest authorship”, plagiatów

Rzetelność w nauce to jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnik powinien mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” to zjawisko, z którym mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawniono jego udziału jako jednego z autorów pracy lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) to zjawisko, z którym mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem bądź współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” i plagiatu redakcja Wydawnictwa Sióstr Loretanek zwraca się z prośbą do autorów publikacji o wypełnienie, podpisanie i nadesłanie do Redakcji zamieszczonego poniżej oświadczenia.

Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship”, plagiatu będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów prawych.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
Tel. 22 673 46 94
NIP: 524-01-03-794

miejscowość, data

imię i nazwisko autora/autorów artykułu, stopień naukowy

e-mail

nr telefonu

adres do korespondencji

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że tekst złożony do Wydawnictwa Sióstr Loretanek o tytule:

Nie był wcześniej opublikowany i jest oryginalną pracą naukową.

Nie został złożony do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Został wcześniej opublikowany jako:

a) artykuł recenzowany w:

b) artykuł nierecenzowany w:

c) inne ważne informacje na temat publikacji artykułu w części lub w całości:

4. W przypadku pracy (książki) zbiorowej mój wkład w powstanie artykułu wynosił % oświadczam nadto, że wszyscy autorzy w równym stopniu przyczynili się do powstania artykułu (niepotrzebne skreślić)

5. W powstawanie książki zaangażowane były następujące osoby (instytucje), niewymienione jako autorzy

podpis autora / autorów artykułu

Procedura recenzji w Wydawnictwie Sióstr Loretanek

 1. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do wydania w Wydawnictwie Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie, z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 16/20 są poddawane procedurze recenzji wydawniczej. Warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji.
 2. Pierwszy etap: Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Sióstr Loretanek po zapoznaniu się ze spisem treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową i opinią redaktorów tematycznych na temat tejże monografii podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania.
 3. W przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo zwraca otrzymane od autora (lub autorów) materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone, a także usuwa wszelkie sporządzone w procesie recenzowania kopie z posiadanych zasobów.
 4. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa kieruje materiał do recenzji naukowej.
 5. Drugi etap: Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna. Przy tym wyborze korzysta ze wskazanych w inicjatywie wydawniczej propozycji, jak również ma prawo wskazania recenzenta własnego. Recenzenci wybierani są z grona specjalistów w danej dziedzinie nauki. Jeśli chodzi o książki z dziedziny teologii, zwłaszcza dogmatyki, Wydawnictwo występuje również o pozwolenie na druk (imprimatur) do władz kościelnych.
 6. Wydawnictwo ma prawo poprosić dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora o wydanie opinii na temat przygotowywanej publikacji.
 7. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek autorom monografii.
 8. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie recenzji, a recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią: pozytywną – dopuszczającą tekst do publikacji, warunkową – dopuszczającą do publikacji pod określonymi warunkami i zaleceniami, negatywną – definitywnie odrzucająca publikację tekstu.
 9. Recenzja negatywna dyskwalifikuje monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową do dalszego etapu prac wydawniczych. Rada Redakcyjna Wydawnictwa Sióstr Loretanek przekazuje autorowi lub redaktorowi naukowemu treść negatywnej recenzji, co jest uzasadnieniem nieprzyjęcia do publikacji.
 10. Całość dokumentacji recenzowania publikacji naukowych przechowywana jest w Archiwum Wydawnictwa Sióstr Loretanek.
 11. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmujemy starania, aby prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce określanych jako «ghostwriting», «guest authorship» bądź plagiat. W tym celu Wydawnictwo ma prawo żądać stosownych oświadczeń od autorów oraz dokonywać kontroli manuskryptów stosownymi programami antyplagiatowymi.

W przypadku wykrycia praktyk określonych w pkt. 11. Wydawnictwo oświadcza, że niezwłocznie będzie przekazywać informacje o tych praktykach do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych, a także będzie informować odpowiednie organy państwowe.