Numer naszego konta bankowego; 67 1140 1010 0000 3728 0500 1003
"Książka jest chlebem dla duszy..."   - bł. ks. Ignacy Kłopotowski -

Regulamin Newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej zwanej dalej „Usługą Newsletter”.
 2. Administratorem Usługi Newslettera jest Wydawnictwo Sióstr Loretanek i posługujący się numerem Regon: 006745942-00038 oraz numerem NIP: 5240103794, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki z siedzibą ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa zwanego dalej Wydawnictwem.
 3. Klientem usługi jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej Usługi Newslettera.
 4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia ze standardowym systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową.

Przedmiot usługi
§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie https://sklep.loretanki.pl, a także informacji o wydarzeniach związanych z promocją produktów oferowanych przez Wydawnictwo.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po złożeniu zamówienia Usługi Newsletter.

Warunki korzystania
§ 3

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej https://sklep.loretanki.pl w części dotyczącej Newsletter:
  a) złoży zamówienie na Usługę Newsletter, poda prawidłowy swój adres e-mail i zapozna się z niniejszym Regulaminem następnie
  b) wyrazi zgodą w zakresie tej usługi na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  c) Wyrazi zgodę z zakresie tej usługi celu marketingu bezpośredniego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2004r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
  d) kliknie [Zapisz się] – kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na wskazany adres e-mail prośby o potwierdzenie zapisu do Usługi Newsletter
  e) potwierdzi zamówienie w otrzymanej prośbie poprzez kliknięcie [Potwierdzam zapis] – czynność ta aktywuje korzystanie z Usługi
 3. Klient korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora stanowić może naruszenie prawa.
 5. Administrator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

Czas trwania usługi
§ 4

 1. Świadczenie usługi Newsletter jest bezterminowe.
 2. Klient ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z Usługi Newsletter. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
 3. Klient rezygnuje z Usługi Newsletter wybierając (klikając) link [rezygnacja] znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail Usługi Newsletter.

Dane osobowe
§ 5

 1. Wydawnictwo jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w celu świadczenia Usługi Newsletter na zasadach niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby i podaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o wydarzeniach, produktach i usługach dostępnych w ofercie Wydawnictwa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 6. Administrator zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Klienta są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu sklepu, której treść dostępna jest na stronie https://sklep.loretanki.pl.
 9. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest pod adresem https://sklep.loretanki.pl/ochrona-danych

Reklamacje
§ 6

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy info@sklep.loretanki.pl, pocztą bezpośrednio na adres Administratora.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postanowienia końcowe
§ 7

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu, co zapewnia Klientom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zamówieniem Usług Newslettera. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego podgląd, pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. Administrator może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Klientów w formie elektronicznej na podany przez nich adres e-mail wraz linkiem do nowej treści Regulaminu.
 3. Złożenie przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą zaprzestanie świadczenia Usługi Newslettera.
Koszyk

PRENUMERATA 2024 >>>

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Stosujemy pliki cookie, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę podczas przeglądania naszej oferty zakupowej. Kontynuując przeglądanie naszej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie.
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.