Przy Niepokalanym Sercu Maryi

Rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca
Autor: o. Stanisław Przepierski OP

13,00 złWspo­mnie­nia o Je­zu­sie, wy­ry­te w du­szy Ma­ryi, to­wa­rzy­szy­ły Jej w każ­dej oko­licz­no­ści, spra­wia­jąc, że po­wra­ca­ła my­ślą do róż­nych chwil swe­go ży­cia obok Sy­na” – pi­sał św. Jan Pa­weł II. Gdy w pierw­sze so­bo­ty mie­sią­ca za­cznie­my do­trzy­my­wać to­wa­rzy­stwa Bo­żej Mat­ce w roz­wa­ża­niu ta­jem­nic ró­żań­ca, wej­dzie­my na dro­gę du­cho­wo­ści Jej Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca.

Za­war­te w tej książ­ce roz­my­śla­nia o. Sta­ni­sła­wa Prze­pier­skie­go OP mo­gą spra­wić, że kwa­drans przy Nie­po­ka­la­nym Ser­cu Ma­ryi sta­nie się dla nas głę­bo­kim mo­dli­tew­nym prze­ży­ciem.

Ilość stron: 159
Wymiary: 11,00 x 16,50 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7257-682-8

Projekt i wykonanie: IT works